שרפ- שירותי רפואה פרטית - הדסה מדיקל

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט של הדסה מדיקל

כללי

 1. הדסה מדיקל ו/או מי מטעמה המוסמך לכך (להלן: "הדסה מדיקל") מפעילה אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע בתחומים שונים הנוגעים לתחומי פעילותה של הדסה מדיקל והשירותים שהיא מעניקה.
 2. השימוש באתר ובכל המדורים המשולבים בו לרבות קבלת מידע ושירותים מהדסה מדיקל באמצעות האתר, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש" או "ההסכם"). אנא קרא/י את תנאי השימוש בקפידה. כניסתך לאתר ועשיית שימוש בו ו/או בשירותים שהוא מציע ייחשבו כהסכמתך לתנאים אלה.
 3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 4. בהסכם זה, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו:
  • "מידע" – כל מידע המוצג באתר על ידי הדסה מדיקל, לרבות מידע רפואי כלשהו (בין אם בנוגע למטופל ספציפי ובין בכלל), מידע טקסטואלי, תכנים, עדכונים, מאמרים, תיעוד, תוכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים וסמלילים, תוים, קבצים, טקסטים, מידע ויזואלי (לרבות תמונות וסרטונים), כתובות, קודי מחשב, קבצים וכיו"ב.
  • "משתמש" – כל אדם ו/או ישות אשר נכנס לאתר ו/או גולש בו וזאת בין אם השימוש הינו קבוע או מזדמן.

השימוש באתר ובמידע

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות הדסה מדיקל ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא הדסה מדיקל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

פרטי המשתמש

 1. למעט במקרה שבו משתמש מעוניין לקבל הרשאה לקבלת שירותים באתר כמשתמש מורשה, המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם להדסה מדיקל ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.
  הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של הדסה מדיקל. המשתמש מסכים ומאשר והדסה מדיקל מתחייבת כי היא תעשה בנתונים שיצטברו אצלה שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין. בכפוף להוראות הדין, מסכים המשתמש כי בין היתר, הדסה מדיקל תשתמש במידע שיצטבר אודותיו לצורך פרסום, שיווק וקידום מכירות, הפקת פעילויות ואירועים, מתן שירותי דיוור (על ידי הדסה מדיקל ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים), אחסון, קיום מטרות סטטיסטיות ו/או לצורך עשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים וכן שימוש לצרכים מסחריים ואחרים.
 2. המשתמש מסכים כי לגבי כל עניין העולה בקשר עם השימוש באתר, באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידה שהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת, כי אין באמור בפרסומים מקצועיים כלשהם המפורסמים באתר כדי להוות ייעוץ ו/או מתן חוות דעת בעניין ואין באמור באתר משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית מקצועית ומסודרת מגורם מוסמך שיבחן את כל הנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש.
 3. הדסה מדיקל נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לאפשר שהמידע שבאתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש מצהיר בזאת כי הדבר ידוע לו והוא פוטר בזאת את הדסה מדיקל ו/או ספקי המידע מטעמה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדסה מדיקל תנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות והיא מתחייבת כי בכפוף להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או הסכמת המשתמש, היא לא תמסור לצדדים שלישיים כלשהם מידע בנוגע למשתמשי האתר.
 5. הדסה מדיקל לא תשא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
 6. מובהר עוד, כי הדסה מדיקל לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר, אם וככל שיהיו כאלה. בכלל זה הדסה מדיקל לא תשא באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. הדסה מדיקל לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.
 7. המשתמש מסכים כי כל זכויות הקניין באתר ובמידע שבו לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותה הבלעדית והמלאה של הדסה מדיקל ואין למשתמש כל זכות מכל סוג שהוא באתר ובמידע שבו.
 8. המשתמש מתחייב כי הוא לא יעתיק, יפיץ, יציג בפומבי, יתרגם ו/או ימסור לצד שלישי כלשהו כל חלק, מוצר ו/או פלט של המידע שבאתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת לכך של הדסה מדיקל בכתב ומראש.

הפסקת פעילות האתר

 1. הדסה מדיקל רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע., ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש

התקשרו 3811* או השאירו פרטיכם